Blog

Regulamin promocji dla uczniów i studentów -10%

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW – 10% W RESTAURACJACH MR HAMBURGER

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy „Regulamin promocji dla uczniów i studentów -10%” („Regulamin”) określa warunki i zasady nabywania wybranych produktów dostępnych w ofercie Organizatora w ramach ofert promocyjnych („Promocje”), na zasadach sprecyzowanych w punkcie 4 Regulaminu.

 

  1. ORGANIZATOR

Organizatorem Promocji jest Mr Hamburger SA Graniczna 34B/U24 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000044100, NIP 525-22-03-219, REGON 017246742, o kapitale zakładowym 10 560 000 zł, BDO 000054230 telefon: 501 277 747, adres e-mail: biuro@mrhamburger.pl („Organizator”).

 

  1. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJ

Promocja obowiązuje od dnia wejścia w życie Regulaminu, to jest 26.10.2022 roku do dnia 18.12.2022 roku, w Restauracji Mr Hamburger Dąbrowa Górnicza Gołonóg al. Piłsudskiego 15A.

  1. ZASADY PROMOCJI

4.1. Promocja obowiązuje dla uczniów i studentów przy okazaniu własnej/ imiennej i ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej („Uczestnik Promocji”).

4.2. Każdemu uczestnikowi Promocji przysługuje jeden zestaw -10% z ceny oferty Organizatora, dostępny w sprzedaży w sieci lokali Organizatora, tj. w restauracjach wymienionych w pkt. 3 Regulaminu, w okresie obowiązywania Promocji („Produkty”).

4.3. Promocje, dotyczą Produktów oferowanych przez Organizatora z odbiorem osobistym przy zamówieniu na miejscu w lokalu, za okazaniem aktualnej legitymacji wg. pkt 4.1.

4.4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest posiadanie ważnej legitymacji uczniowskiej
lub studenckiej. Po złożeniu zamówienia bez uprzedniego okazania legitymacji, nie ma możliwości skorzystania z Promocji.

4.5. Promocja określona w Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Organizatora.

4.6. Promocja dotyczy wyłącznie produktów oferowanych przez Organizatora w wersji podstawowej przedstawionej w aktualnym menu Organizatora znajdującym się w lokalu, z wyłączeniem zestawów
2 heat oraz Funny box, na które Promocja nie obowiązuje.

4.7. Każda modyfikacja lub uzupełnienie wersji podstawowej Produktu wyłączona jest z Promocji
i podlega dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem obowiązującym u Organizatora, aktualnym na dzień złożenia zmówienia.

4.8. Z Promocji mogą korzystać wyłącznie osoby świadome, które zapoznały się ze składem
oraz wartościami odżywczymi serwowanych potraw.

 

  1. WARUNKI DOTYCZĄCE WYBRANYCH PROMOCJI

5.1. Promocja „dla uczniów i studentów -10%” dostępna jest na następujących warunkach:

− obowiązuje we wszystkie dni tygodnia w trakcie obowiązywania Promocji;

− obowiązuje wyłącznie z odbiorem osobistym;

− od cen produktów obowiązujących u Organizatora zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień złożenia zamówienia odejmowany jest rabat w wysokości -10% ceny przy zamówieniu jednego zestawu przypadającego na 1 uczestnika Promocji, z zastrzeżeniem punktu 4.7 Regulaminu.

 

  1. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane drogą elektroniczną na adres: biuro@mrhamburger.pl lub pisemnie pod adresem siedziby Organizatora wskazanym w punkcie 2 Regulaminu.

6.2. Reklamacja powinna zwierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania składającego reklamację
oraz opis podstaw reklamacji.

6.3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Organizator poinformuje składającego reklamację w taki sam sposób w jaki reklamacja została złożona, o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej składający reklamację może dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem reklamacji określa polityka prywatności dostępna pod adresem: https://mrhamburger.pl/rodo-i-polityka-prywatnosci/.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.10.2022 roku.

7.2. Treść Regulaminu jest jego pełną treścią, dostępną pod adresem: https://www.mrhamburger.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

7.3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu i opublikowania
go minimum na 7 dni przed wejściem zmian w życie.

7.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

ZAMÓWISZ W DOSTAWIE?

Pobierz aplikację na telefon i zamawiaj kiedy i skąd chcesz.

A MOŻE ZJESZ W LOKALU?

Odwiedź nas stacjonarnie. Sprawdź, gdzie znajdziesz lokal najbliżej Ciebie.